“ คุณค่า คือ คำที่เราพูดบ่อยที่สุดในวันนี้ และเป็นสิ่งที่ผมอยากชวนให้เราคิดถึงเมื่อจะทำการพัฒนาใดๆ ก็ตาม

…ว่าเราจะรักษา และส่งเสริมคุณค่านั้นด้วยกันอย่างไร”

สายกลาง จินดาสุ

นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่

ส่วนหนึ่งของใจความสำคัญ ของเรื่องเล่าถึงคลองแม่ข่า

กำแพงเมืองชั้นนอก และการอยู่อาศัยกับสภาพแวดล้อมริมคลอง กิจกรรม Mae Kha Walk Along ครั้งที่ 1 • 23 ก.ย.66

Comments are disabled.