ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดอาคาร แม่ข่า ซิตี้ แลป (MAE KHA CITY LAB) ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายการพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่นเที่ยง บูรณะธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์องค์กร บพท. กล่าวรายงาน ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ นักวิจัยสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอแผนการดำเนินงาน และร่วมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน และหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขาอย่างเป็นรูปธรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงความคิด ความร่วมมือ ของคนที่รักและสนใจเรื่องราวของคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขา เป็นพื้นที่ประมวลข้อมูล เผยแพร่ สื่อสาร ริเริ่มงานทดลองเชิงสร้างสรรค์ ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาคลอง ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดย เครือข่าย Imagine Mae Kha โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แม่ข่าและลำน้ำสาขาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), ใจบ้านสตูดิโอ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), Spark U Lanna, และสสส. ณ MAE KHA CITY LAB วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Comments are disabled.